Regulamin i RODO

REGULAMIN

1. Na rekolekcje przyjeżdżamy po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu się (bezwzględna rezerwacja miejsc obowiązuje na Ewangeliczne Rozliczenie i Święto Młodzieży oraz inne wskazane przez organizatorów wydarzenia).
2. Organizatorzy spotkania zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia osoby bez podania przyczyny.
3. Tworzymy jedną wspólnotę̨ młodych ludzi gromadzących się̨ wokół Boga.
4. Budujemy wspólnie klimat życzliwości i otwartości wobec innych.
5. Decydując się na uczestnictwo w spotkaniu zobowiązujesz się brać udział we wszystkich punktach programu i przestrzegać regulaminu.
6. Uczestnik Rekolekcji podczas rejestracji:
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zapewnienia właściwej organizacji Rekolekcji w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczestników;
– udziela organizatorom zgody na utrwalenie swojego wizerunku na fotografiach i filmach wykonywanych podczas Rekolekcji;
Brak wyrażenia tych zgód uniemożliwia uczestnictwo w Rekolekcjach.
7. Na terenie Domu Pielgrzyma i podczas Rekolekcji nie dopuszcza się upubliczniania postaw i poglądów sprzecznych z nauką Kościoła Katolickiego.
8. W pokojach Domu Pielgrzyma nie wolno używać́ otwartego ognia – butli gazowych, świeczek itp.
9. Obowiązuje zakaz wnoszenia, posiadania oraz używania: broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów zawierających alkohol, środków odurzających i substancji psychotropowych. W czasie Rekolekcji obowiązuję zakaz palenia papierosów.
10. Obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Chłopcy i dziewczęta śpią w oddzielnych pokojach.
11. Dbamy o czystość́ urządzeń́ sanitarnych, Domu Pielgrzyma. Śmieci wyrzucamy tylko do worków i kubłów.
12. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za następstwa nieodpowiedniego zachowania Uczestników.
13. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników Rekolekcji.
14. Wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność́ finansową ponoszą̨ sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione. Pieniądze, dokumenty i cenne przedmioty prosimy nosić́ przy sobie. Znalezione przedmioty prosimy dostarczać́ do Służby Porządkowej i u nich należy poszukiwać zguby.
16. Organizatorzy nie biorą̨ odpowiedzialności za uczestników poza terenem spotkania.
17. W przypadku złamania regulaminu uczestnik może zostać́ usunięty ze spotkania. Interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
18. Uprasza się uczestników rekolekcji, aby wyrazili zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikowanie wizerunku w materiałach promocyjnych Franciszkańskiego Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań w Górze Świętej Anny na witrynach www, w prasie, mediach społecznościowych itp. Organizatorzy prawnie dbają o pozytywne wykorzystanie i upublicznianie wizerunku osób biorących udział w Rekolekcjach.

RODO

Zgoda przy rejestracji – tutaj

 

Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna – tutaj